Indeks English versionEnglish version

Programy pomocnicze

Programy do konwersji formatów

plik bas2fx70.zip - rozmiar pliku: 13kB, tekst źródłowy i kod wykonywalny, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Ten program dokonuje konwersji programów BASIC dla kalkulatora Casio FX-700P w formacie ASCII na obraz taśmy przesłany przez port szeregowy za pomocą interfejsu taśmy i drukarki, software w wersji 27.

Sposób użycia: bas2fx70.com program.bas > outfile.txt

 • Operatory relacji <>, <= oraz >= są zamieniane na odpowiednie kody Casio 0x0F, 0x0B, 0x0D. Akceptowane są również formy ><, =< oraz =>.
 • Stałe numeryczne w postaci wykładniczej można zapisać jako 1.23E5 lub 5.67E-8, przy czym łańcuchy E i E- są zastępowane odpowiednimi kodami Casio 0x0F i 0x0E.
 • Łańcuch PI jest zastępowany kodem Casio 0x1B.

plik list700.zip - rozmiar pliku: 10kB, tekst źródłowy i kod wykonywalny, DOS lub Windows (w okienku DOS)
plik list730.zip - rozmiar pliku: 10kB, tekst źródłowy i kod wykonywalny, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Programy wyświetlające zawartość obrazu taśmy zapisanego przez kalkulator FX-700P lub FX-730P (przez port szeregowy za pomocą interfejsu taśmy i drukarki, software w wersji 27). Nie jest wyświetlana zawartość plików ze zmiennymi (zapisanych za pomocą komendy PUT).

Sposób użycia: list700.com infile.txt

Wyjście można oczywiście przekierować do pliku lub drukarki komputera.

download pgm2b74.zip - rozmiar pliku: 13kB, tekst źródłowy i kod wykonywalny, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Jest to program przeznaczony dla kieszonkowego komputera Texas Instruments TI-74. Robi operację odwrotną do programu TIC74 dołączonego do interfejsu PC-Interface - dokonuje konwersji skompresowanego programu BASIC (plik z rozszerzeniem .PGM) na format tekstowy ASCII.

Sposób użycia: pgm2b74.exe infile.pgm [outfile.b74]

Nazwa pliku wyjściowego jest opcjonalna. Domyślnie przyjęta jest nazwa pliku źródłowego z rozszerzeniem zmienionym na .B74.

Więcej programów tego rodzaju (obsługujących również obrazy taśmy i dysku) można znaleźć na stronie Marcusa von Cube.

Programy obsługujące dyskietki MD-100

plik md100img.zip - rozmiar pliku: 8kB, tekst źródłowy i kod wykonywalny, DOS lub Windows 95/98 (w trybie wiersza poleceń)

Program odczytuje i zapisuje obraz dyskietki w formacie MD-100.

Sposób użycia: md100img.com komenda plik_obrazu_dyskietki

Przykłady:
- odczyt zawartości dyskietki do pliku GAMES.BIN: md100img.com r games.bin
- zapis dyskietki zawartością pliku DATABASE.BIN: md100img.com w database.bin

Program nie działa pod Windows 2000, NT, XP. Nie jest również gwarantowana praca pod Windows 95/98 z załadowanym interfejsem graficznym.

Asemblery

plik nm320asm.zip - rozmiar pliku: 21kB, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Asembler dla mikroprocesora μPD1007 używanego w kalkulatorze Casio FX-8000G. Produkuje binarny plik wyjściowy o tej samej nazwie jak wejściowy, ale z rozszerzeniem BIN.

Sposób użycia: nm320asm.com [opcje] infile.txt

Opcje:

 • Opcjonalny przełącznik -L powoduje utworzenie dodatkowego kontrolnego pliku tekstowego LST.
 • Opcjonalny przełącznik -T uruchamia program w trybie testowym, w którym rozkazy wpisywane są z klawiatury zamiast z pliku. Zakończenie programu za pomocą instrukcji END (obowiązkowo poprzedzonej spacją).

plik nm326asm.zip - rozmiar pliku: 22kB, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Asembler dla mikroprocesora HD62076/μPD3055 używanego w organizerach Casio serii SF-9xxx oraz dla mikroprocesora HD62023/μPD1037 używanego w kalkulatorze Casio FX-7500G. Produkuje binarny plik wyjściowy o tej samej nazwie jak wejściowy, ale z rozszerzeniem BIN.

Sposób użycia: nm326asm.com [opcje] infile.txt

Opcje:

 • Opcjonalny przełącznik -L powoduje utworzenie dodatkowego kontrolnego pliku tekstowego LST.
 • Opcjonalny przełącznik -T uruchamia program w trybie testowym, w którym rozkazy wpisywane są z klawiatury zamiast z pliku. Zakończenie programu za pomocą instrukcji END (obowiązkowo poprzedzonej spacją).

Disasemblery

plik hd61_dis.zip - rozmiar pliku: 13kB, tekst źródłowy i kod wykonywalny, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Prosty disasembler dla mikroprocesora HD61700 używanego w kieszonkowym mikrokomputerze Casio PB-1000, obsługujący zgrubsza taką samą listę nieudokumentowanych rozkazów jak znacznie bardziej zaawansowany program DA61 Disassembler. Powstał jako studium do projektu emulatora.

Sposób użycia: hd61_dis.com infile.bin [adres] [/w] > outfile.txt

 • Opcjonalny adres powinien być wpisany w kodzie szesnastkowym bez żadnych przedrostków. Domyślnie przyjmowana jest wartość 0000.
 • Opcjonalny przełącznik /w wybiera 16-bitowy tryb dostępu do pamięci (przydatny przy deasemblacji wewnętrznej pamięci ROM mikroprocesora). Domyślnie przyjmowany jest 8-bitowy tryb dostępu do pamięci.

plik nm320dis.zip - rozmiar pliku: 14kB, tekst źródłowy i kod wykonywalny, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Prosty disasembler dla mikroprocesora μPD1007 używanego w kalkulatorze Casio FX-8000G.

Sposób użycia: nm320dis.com infile.bin [adres] > outfile.txt

 • Opcjonalny adres powinien być wpisany w kodzie szesnastkowym bez żadnych przedrostków. Domyślnie przyjmowana jest wartość 0000.

plik nm326dis.zip - rozmiar pliku: 13kB, tekst źródłowy i kod wykonywalny, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Prosty disasembler dla mikroprocesora HD62076/μPD3055 używanego w organizerach Casio serii SF-9xxx oraz dla mikroprocesora HD62023/μPD1037 używanego w kalkulatorze Casio FX-7500G.

Sposób użycia: nm326dis.com infile.bin [adres] > outfile.txt

 • Opcjonalny adres powinien być wpisany w kodzie szesnastkowym bez żadnych przedrostków. Domyślnie przyjmowana jest wartość 0000.