REGULAMIN SKLEPU

Handel Artykułami Przemysłowymi to sklep internetowy, dostępny w domenie http://pisi.com.pl
NIP 852-102-99-96, kontakt mailowy: pisi@pisi.com.pl

Handel Artykułami Przemysłowymi prowadzi sprzedaż detaliczną, drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci
Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe, dostępne w domenie pisi.com.pl
Sprzedaż bezpośrednia w siedzibie sklepu przy ul.Noakowskiego 27 w Szczecinie.

 1. Klienci mają możliwość korzystania z sklepu - Handel Artykułami Przemysłowymi bez rejestracji
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie
  czynności tego podmiotu w Handel Artykułami Przemysłowymi, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana
  do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Handel Artykułami
  Przemysłowymi oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 3. Wszystkie produkty dostępne w Handel Artykułami Przemysłowymi są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
  prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych pisi.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na
  każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na
  podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna
  być dostarczona w formie tradycyjnej.

 5. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych których wykaz
  wskazany jest na stronach internetowych pisi.com.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku
  transportu wskazanym w Handel Artykułami Przemysłowymi w zakładce http://pisi.com.pl/sprzwys.htm

 6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Handel Artykułami Przemysłowymi, dotycząca zakupu danego produktu w
  pisi.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia
  związanego z zakupem produktów w pisi.com.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem
  produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez
  Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Handel Artykułami Przemysłowymi produkt, w tym za
  koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność
  następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  Przy odbiorze – za pobraniem przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych
  przypadkach Handel Artykułami Przemysłowymi zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego
  typu zamówień.

 8. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę
  w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku
  bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym
  Handel Artykułami Przemysłowymi, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w
  zakładce http://pisi.com.pl/sprzwys.htm. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności
  określone są w cenniku dostępnym w Handel Artykułami Przemysłowymi w zakładce http://pisi.com.pl/sprzwys.htm

 9. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Handel Artykułami Przemysłowymi, zastrzega sobie
  prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to
  każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego,
  o możliwości odebrania zamówionego produktu, Handel Artykułami Przemysłowymi
  informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości
  odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu,
  a zamówienie zostanie skorygowane.

 11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
  Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Handel Artykułami Przemysłowymi.
  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta,
  udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje
  realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych
  znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

  W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja, produkt należy odesłać na adres Handel Artykułami
  Przemysłowymi. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Handel Artykułami Przemysłowymi.
  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
  z rękojmi za wady produktu.
  Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Handel Artykułami Przemysłowymi

 12. Handel Artykułami Przemysłowymi odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W
  przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie
  Cywilnym.

 13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie
  reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Handel Artykułami Przemysłowymi podany w górnej części
  Regulaminu, na koszt Handel Artykułami Przemysłowymi zgodnie z art. 13.

 14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Handel Artykułami Przemysłowymi
  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie
  wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Handel
  Artykułami Przemysłowymi albo Handel Artykułami Przemysłowymi nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej
  wady nie usunęła.

 15. Handel Artykułami Przemysłowymi rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej
  otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Handel Artykułami Przemysłowymi nie ustosunkuje się do
  żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego
  produktu, koszty dostawy ponosi Handel Artykułami Przemysłowymi W celu odesłania zakupionego produktu Klient
  powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu
  odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument
  ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty,
  od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od
  umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w
  których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do
  Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 17. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
  elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup
  nowego produktu dokonany zostanie w Handel Artykułami Przemysłowymi i będzie obejmował produkt tego samego
  rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie
  nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia.
  Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Handel Artykułami Przemysłowymi dokonanych przez Klienta zakupów
  oraz nadaniu indywidualnego numeru takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
  Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Handel Artykułami Przemysłowymi wskazanego w art. 13, na swój koszt.

 18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Handel Artykułami Przemysłowymi nie stanowią
  oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na
  internetowych stronach sklepu Handel Artykułami Przemysłowymi, składa ofertę kupna określonego produktu na
  warunkach podanych w opisie produktu.

 19. Podane przez Klientów dane osobowe Handel Artykułami Przemysłowymi zbiera i przetwarza zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do
  Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Handel Artykułami Przemysłowymi wyraża zgodę na przetwarzanie adresu
  e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Handel Artykułami
  Przemysłowymi. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Handel Artykułami Przemysłowymi w celu przekazania
  ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Handel
  Artykułami Przemysłowymi

 20. Handel Artykułami Przemysłowymi może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach
  Handel Artykułami Przemysłowymi. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Handel Artykułami
  Przemysłowymi, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Handel Artykułami Przemysłowymi
  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone
  na zasadach dotychczasowych.

 21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Artykułami Przemysłowymi w ramach Handel Artykułami
  Przemysłowymi będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z
  pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem
  Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do
  ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w
  zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności
1. Handel Artykułami Przemysłowymi oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.
Handel Artykułami Przemysłowymi oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze
programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Handel Artykułami Przemysłowymi
oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Handel Artykułami Przemysłowymi oraz Sklep
sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie
największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego
świadczenia usług za pośrednictwem Handel Artykułami Przemysłowymi.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Handel
Artykułami Przemysłowymi jest:
a. Handel Artykułami Przemysłowymi- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Handel Artykułami
Przemysłowymi;
b. Sklep oraz Handel Artykułami Przemysłowymi- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Handel Artykułami Przemysłowymi udostępnia Sklepowi, za odrębną
zgodą Klientów Handel Artykułami Przemysłowymi, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane
osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do
przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Handel Artykułami Przemysłowymi oraz
Sklepu w zakresie Handel Artykułami Przemysłowymi, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów
sprzedaży w ramach Handel Artykułami Przemysłowymi (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach
ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3
Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Handel Artykułami Przemysłowymi oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów
bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania
się z Klientem, do obsługi konta w Handel Artykułami Przemysłowymi oraz do innych czynności związanych z
zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca
spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane
są również do przesyłania Klientowi przez Handel Artykułami Przemysłowymi informacji o spółce i świadczonych
przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących
przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane
podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Handel Artykułami Przemysłowymi oraz Sklep. i za zgodą
Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Handel Artykułami Przemysłowymi lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez
Klienta z Handel Artykułami Przemysłowymi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Handel
Artykułami Przemysłowymi lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia
jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych
wiadomości.

12. Handel Artykułami Przemysłowymi oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz
prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W
ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności
prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a
także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Handel Artykułami Przemysłowymi lub Sklep
zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Handel Artykułami
Przemysłowymi lub Sklep danych osobowych innemu niż Handel Artykułami Przemysłowymi lub Sklep administratorowi
danych.

13. Handel Artykułami Przemysłowymi oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych
osobowych. Artykułami Przemysłowymi oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze
zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach
jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Handel Artykułami Przemysłowymi lub Sklep mogą odmówić
usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności
jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Handel Artykułami Przemysłowymi lub Sklepu. lub
też gdy Handel Artykułami Przemysłowymi lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym
zachowaniem w Handel Artykułami Przemysłowymi naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a
zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, Handel Artykułami Przemysłowymi za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające
na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Handel Artykułami Przemysłowymi do ich oczekiwań,
w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować
z otrzymywania ankiet.

15. Handel Artykułami Przemysłowymi wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych,
statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są
łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów
korygowania błędów systemowych.

16. Strona Handel Artykułami Przemysłowymi nie stosuje pliki "cookies".

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli
to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz
skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Handel Artykułami Przemysłowymi
Noakowskiego 27
70-380 Szczecin

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Handel Artykułami Przemysłowymi
Noakowskiego 27
70-380 Szczecin

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
........................................................................................, numer
oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru
...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................


UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub
służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Data ostatniej aktualizacji: 24. 12. 2014

PowrótPowrót do naszej strony głównej